Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5e07649f-8169-50ef-86e9-4c80094f32ae.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Báo cáo hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Từ ngày 01/3/2011 đến cuối tháng 3/2011)

05/04/2011

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời gian qua đã được tiến hành khẩn trương chu đáo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiểu ban đã họp phiên thứ 2 và xin báo cáo Hội đồng Bầu cử về kết quả hoạt động từ 1/3 đến cuối tháng 3/2011 với những nội dung chính sau đây:

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
TIỂU BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
__________
 
Số: 59 HĐBC-TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011
 
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KHOÁ XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016
(Từ ngày 01/3/2011 đến cuối tháng 3/2011)
 
Kính gửi: Hội đồng bầu cử,
 
Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời gian qua đã được tiến hành khẩn trương chu đáo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiểu ban đã họp phiên thứ 2 và xin báo cáo Hội đồng Bầu cử về kết quả hoạt động từ 1/3 đến cuối tháng 3/2011 với những nội dung chính sau đây:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI
1. Kiện toàn bộ máy giúp việc Tiểu ban
Để giúp Tiểu ban Tuyên truyền triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền có hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, Tiểu ban Tuyên truyền đã ban hành văn bản phân công thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền; đồng thời xây dựng cơ chế và phương thức gửi báo cáo phục vụ cuộc họp giao ban định kỳ hai tuần một lần và hàng tháng đối với các cơ quan, bộ ngành hữu quan.
2. Tổ chức khai trương trang Website bầu cử
Ngày 10/3/2011 Trưởng tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã chủ trì khai trương Website bầu cử. Đến nay, ban quản trị mạng đã cập nhật đầy đủ các văn bản, tài liệu, như Hướng dẫn của Đảng, HĐBC, MTTQVN, Chính phủ về cuộc bầu cử; biểu mẫu bầu cử; hỏi đáp bầu cử; các mốc tiến hành bầu cử; tin tức hoạt động bầu cử trong cả nước,...
3. Xây dựng phương thức về việc tổ chức họp giao ban hàng tuần
Thực hiện sự chỉ đạo của Trưởng tiểu ban Tuyên truyền, ngày 22/3/2011, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền đã ban hành Thông báo số 474/TB-VPQH về việc tổ chức các cuộc họp giao ban hai tuần một lần phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
4. Đôn đốc các Bộ, ngành hữu quan gửi Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử
Tiểu ban Tuyên truyền đã nhận được kế hoạch thông tin, tuyên truyền của các cơ quan hữu quan nhằm cụ thể hóa Kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử. Cụ thể:
4.1. Kế hoạch số 616/KH-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử.
Liên quan đến việc triển khai cụ thể kế hoạch tuyên truyền của Bộ, Tổ giúp việc cũng đã phối hợp và hướng dẫn Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức việc xin ý kiến các đồng chí của Tiểu ban Tuyên truyền về tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử (tổ chức gửi văn bản số 707/BVHTTDL ngày 14/3/2011 và 04 mẫu tranh cổ động bầu cử cho 18 đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền).
4.2. Kế hoạch số 173-CV/BTGTW ngày 9/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động và dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử.
4.3. Kế hoạch số 661/KH-BTTTT ngày 11/3/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử; Phối hợp với Cục báo chí xây dựng kế hoạch số 09/KH-CBC ngày 16/3/2011 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử phía Bắc tại Thủ đô Hà Nội; phía Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.
4.4. Kế hoạch số 01-KH/HNM ngày 9/3/2011 của Báo Hà Nội mới về tuyên truyền vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
4.5. Kế hoạch số 359/BC-THVN ngày 14/3/2011 của Đài truyền hình Việt Nam về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
4.6. Kế hoạch số 53/KH-BQP ngày 14/3/2011 của Bộ Quốc phòng về tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
4.7. Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 21/2/2011 của Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
4.8. Kế hoạch số 29-KH/BĐT ngày 15/3/2011 của Báo điện tử Đảng cộng sản VN trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử.
4.9. Văn bản số 487/TNVN-TK ngày 8/3/2011 của Đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền cuộc bầu cử.
5. Trả 1ời phỏng vấn trên báo chí phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử
Đến tháng 3/2011, đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền đã trả lời phỏng vấn và đăng tải trên tạp chí của Bộ Nội vụ về ý nghĩa, yêu cầu đặt ra của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày 02/3/2011, đồng chí Đào Trọng Thi, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Tuyên truyền đã có bài trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam về điểm mới của cuộc bầu cử lần này so với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.
Ngày 9/3/2011 Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền đã nhận được văn bản số 219 của Vụ thông tin báo chí - Bộ Ngoại giao về việc Nhân dân Nhật báo Trung Quốc xin đưa tin về công cuộc đổi mới và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đ/c Đào Trọng Thi, Phó trưởng tiểu ban thường trực Tiểu ban Tuyên truyền đã trả lời phỏng vấn của Nhân dân nhật báo Trung Quốc vào ngày 24/3/2011.  
Ngày 22/3/2011 Tiểu ban Tuyên truyền nhận được văn bản số 196/CV-PV của Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh thường trú tại Hà Nội xin phỏng vấn về những điểm mới trong công tác bầu cử; định hướng lớn trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với các cấp trong triển khai công tác bầu cử; vấn đề tiêu chuẩn và nhân sự đại biểu. Trưởng tiểu ban Tuyên truyền đã phân công đ/c Nguyễn Sĩ Dũng, Tổ trưởng Tổ tuyên truyền thực hiện trả lời phỏng vấn vào cuối tháng 3/2011.
6. Tổ chức cung cấp thông tin về diễn tiến của quá trình chuẩn bị bầu cử cho các cơ quan thông tấn, báo chí
Tiểu ban đã phối hợp với các cơ quan hữu quan để cung cấp và đăng tải kịp thời trên các báo số ra ngày 11/3/2011 Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
7. Tiếp tục triển khai việc biên soạn và chỉnh lý các tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử
Tiểu ban Tuyên truyền đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan xây dựng đề án và kinh phí biên soạn, phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, bao gồm: Tờ rơi tuyên truyên bầu cử; Sổ tay bầu cử; Phát hành hợp nhất văn bản về Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử ĐB HĐND các cấp; triển khai đề án triển lãm về bầu cử; cuộc thi tìm hiểu về cuộc bầu cử trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam; đồng thời, Tiểu ban phối hợp và đôn đốc đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ khẩn trương phát hành tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Ngoài ra, Tiểu ban Tuyên truyền đã phối hợp với Văn phòng và các vụ chức năng của Bộ VH, TT và DL cho ý kiến về nội dung, hình thức panô, áp phích phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.
8. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử
Thực hiện kế hoạch đã đề ra, ngày 25/3/2011, Tiểu ban Tuyên truyền đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Hội nghị tập huấn cho gần 250 phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí tại khu vực phía Bắc; đồng thời, theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 30/3/2011 tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tại khu vực phía Nam (tp. Hồ Chí Minh). Hai bên đã phối hợp xây dựng nội dung, kế hoạch tập huấn, chuẩn bị tài liệu cung cấp cho hội nghị tập huấn.
II/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Để có thông tin cung cấp kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí, đề nghị Tổ giúp việc HĐBC cung cấp đầy đủ các thông tin về lịch trình, tiến độ triển khai công việc của cuộc bầu cử và xin ý kiến Hội đồng bầu cử quyết định những hoạt động nào, đặc biệt là hoạt động hiệp thương được mời báo chí tham gia đưa tin. 
2. Đề nghị HĐBC và các cơ quan chức năng sớm cho ý kiến phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử và kinh phí hỗ trợ đối với các cơ quan, đơn vị tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử.
III/ DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG TRONG TỪ NAY ĐẾN 20/4 /2011
1. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông,... tiếp tục định hướng công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác về cuộc bầu cử.
2. Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên về bầu cử.
4. Hoàn chỉnh và phát hành các tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử (sách, tờ rơi...) và tổ chức phát hành đến các cơ quan, tổ chức hữu quan.
5. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền như trả lời phỏng vấn trên báo chí; dự kiến nội dung trả lời về một số vấn đề nhạy cảm do phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài chuyển đến Tiểu ban tuyên truyền.
6. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để cung cấp kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động của Hội đồng bầu cử, các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương.
7. Tham gia các đoàn giám sát và kiểm tra một số địa phương về tình hình, kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo tiến trình của cuộc bầu cử.
8. Đôn đốc các cơ quan hữu quan bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là báo cáo hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền từ ngày 1/3/2011 đến 25/3/2011 và dự kiến một số nội dung hoạt động của Tổ giúp việc từ cuối tháng 3 đến 20/ 4/2011. Tiểu ban Tuyên truyền xin được báo cáo Hội đồng bầu cử
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
TRƯỞNG TIỂU BAN CHỈ ĐẠO
CÔNG TÁC THÔNG TIN,
TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ
(đã ký)
Nguyễn Đức Kiên
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI,
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ