Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0800649f-718c-50ef-86e9-45c4bc406f34.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tư liệu bầu cử Đại biểu Quốc hội các khoá

04/04/2011

 

Quốc hội khoá I (1946-1960): bầu cử ngày 6.1.1946; Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu: 89%; Tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH): 403; Số ĐB được bầu: 333; ĐB không đảng phái: 43%; Số ĐB không qua bầu cử: 70 (thuộc Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội - Việt Cách, và Việt Nam Quốc dân Đảng - Việt Quốc, theo thoả thuận đạt được ngày 24.12.1945 với Việt Minh). Số ĐB không qua bầu cử này thể hiện chủ trương của Việt Minh về hoà hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống thực dân Pháp.

Quốc hội khoá II (1960-1964): bầu cử ngày 8.5.1960; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,52%; Tổng số ĐB: 453; ĐB ngoài Đảng: 64; ĐB là cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật (KT-KHKT): 66.

Quốc hội khoá IV (1964-1971): bầu cử ngày 11.4.1971; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,88%; Tổng số ĐB được bầu: 420; ĐB ngoài Đảng: 103; ĐB là cán bộ KT-KHKT: 53.

Quốc hội khoá V (1975-1976): bầu cử ngày 6.4.1975; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,26%; Tổng số ĐB được bầu: 424; ĐB ngoài Đảng: 110; ĐB là trí thức XHCN: 93. Quốc hội khoá V là Quốc hội ngắn nhất (từ tháng 4.1975 đến tháng 4.1976) vì đã rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá VI - Quốc hội chung của cả nước Việt Nam thống nhất.

Quốc hội khoá VI (1976-1981): bầu cử ngày 25.4.1976; Số cử tri bỏ phiếu: 23 triệu người; Tổng số ĐB được bầu: 492; ĐB ngoài Đảng: 94; ĐB là trí thức nhân sĩ: 98.

Quốc hội khoá VII (1981-1987): bầu cử ngày 26.4.1981; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 97,96%; Số ĐB được bầu: 496; ĐB ngoài Đảng: 61; ĐB là trí thức nhân sĩ: 110.

Quốc hội khoá VIII (1987-1992): bầu cử ngày 19.4.1987; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,75; Số ĐB được bầu: 496; ĐB ngoài Đảng: 31; ĐB là trí thức XHCN: 123.

Quốc hội khoá IX (1992-1997): bầu cử ngày 19.7.1992; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,12%; Số ĐB được bầu: 395; ĐB ngoài Đảng: 33; ĐB có bằng đại học và trên đại học: 222.

Quốc hội khoá X (1997-2002): bầu cử ngày 20.7.1997; Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,59%; Số ĐB được bầu: 450; ĐB ngoài Đảng: 68; ĐB có bằng đại học và trên đại học: 411.

Quốc hội khoá XI (2002-2007): bầu cử ngày 19.5.2002; Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 99,73%; Số ĐB được bầu là 498; ĐB ngoài Đảng chiếm 10,24%; ĐB có bằng đại học và trên đại học 465 người, chiếm 93,37%; ĐB chuyên trách là 118 người, chiếm 23,69%.

Quốc hội khoá XII (2007-2011): bầu cử ngày 20.5.2007; Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 99,64% (56.252.543 người); Số ĐB được bầu là 493; ĐB ngoài Đảng là 43 người, chiếm 8,72%; ĐB có bằng đại học và trên đại học là 473 người, chiếm 95,94%.

   

 

(http://www.na.gov.vn)