Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 45b26d9f-81f0-50ef-86e9-44a515be5823.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Báo cáo số 454/BC-HĐBC ngày 18-7-2011 của Hội đồng Bầu cử về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

21/07/2011

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. (Báo cáo được trình bày tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII)

Báo cáo số 453/BC-HĐBC ngày 18-7-2011 của Hội đồng Bầu cử tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

20/07/2011

Sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, ngày 22 tháng 5 năm 2011, cử tri cả nước đã hăng hái, nô nức, phấn khởi thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo cáo Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

02/07/2011

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (gọi tắt là cuộc bầu cử) được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Kết luận của Hội đồng bầu cử tại Phiên họp thứ 4

10/05/2011

Ngày 6 tháng 5 năm 2011, Hội đồng bầu cử đã tiến hành họp phiên thứ tư dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử. Hội đồng bầu cử đã nghe và cho ý kiến

Báo cáo hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (Từ ngày 01/3/2011 đến cuối tháng 3/2011)

05/04/2011

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời gian qua đã được tiến hành khẩn trương chu đáo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiểu ban đã họp phiên thứ 2 và xin báo cáo Hội đồng Bầu cử về kết quả hoạt động từ 1/3 đến cuối tháng 3/2011 với những nội dung chính sau đây:

Quốc hội qua các nhiệm kỳ

15/02/2011

Trải qua 12 nhiệm kỳ, Quốc hội nước ta đã không ngừng phát triển, thực hiện chức năng cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Bác Hồ với công tác bầu cử

15/02/2011

Ngày 20 tháng 5 tới đây, toàn dân ta đi bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XII - cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội đầu tiên của đất nước thời hội nhập nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh.

Các tin đã đưa: