Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 51a0a59f-611c-50ef-86e9-477d1b73e787.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Bình Định công bố dánh sách trúng cử đại biểu HĐND

28/05/2011

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Đình vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, có 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đúng theo số lượng đại biểu được bầu do Chính phủ phê chuẩn).

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Đình vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, có 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (đúng theo số lượng đại biểu được bầu do Chính phủ phê chuẩn).

 

Trong đó, đại biểu tái cử chiếm tỉ lệ 13,33%; đại biểu nữ chiếm 15%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 6,67%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 5%; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 8,33%; đại biểu có trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm tỉ lệ 91,67%; đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm 86,67% so với tổng số đại biểu.

 

Ở cấp huyện, thành phố, có 391 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 (thiếu 2 đại biểu so với số đại biểu ấn định được bầu); cấp xã, phường, thị trấn có tổng số người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 là 4.248 người (thiếu 33 đại biểu so với số đại biểu ấn định được bầu).

 

Việt Anh (TH)

http://dangcongsan.vn