Phú Yên: Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

26/05/2011

Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 784/811 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; 103/112 xã, phường, thị trấn có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; 6/9 huyện, thị xã có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%, 3/9 huyện, thành phố, thị xã có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,7% trở lên.

Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 784/811 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; 103/112 xã, phường, thị trấn có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; 6/9 huyện, thị xã có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%, 3/9 huyện, thành phố, thị xã có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,7% trở lên.

Tỉnh Phú Yên đã có 6/9 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII: Tại đơn vị bầu cử số 01: Ông Nguyễn Thái Học đạt 77,99% số phiếu hợp lệ, ông Phạm Văn Hổ đạt 70,39% số phiếu hợp lệ, ông Y Thông đạt 54,08% số phiếu hợp lệ; tại đơn vị bầu cử số 02 : Ông Đào Tấn Lộc đạt 80,46% số phiếu hợp lệ, bà Đặng Thị Kim Chi đạt 73,14% số phiếu hợp lệ, ông Đinh Văn Nhã đạt 72,63% số phiếu hợp lệ.

Tại 15 đơn vị bầu cử trong tỉnh đã có 50/82 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó, thị xã Sông Cầu đã có 32 đại biểu trúng cử; thành phố Tuy Hòa có 35 đại biểu trúng cử. Toàn tỉnh có 100 xã, phường, thị trấn đã bầu được 2.642 đại biểu.

Về tỷ lệ các cơ cấu: Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Nữ chiếm 16,67%, tái cử chiếm 16,67%, dân tộc thiểu số 16,67%, trẻ tuổi 16,67%. Đối với đại biểu HĐND tỉnh: Nữ chiếm tỷ lệ 30%; ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 2%; tái cử chiếm tỷ lệ 14%; tôn giáo chiếm tỷ lệ 2%; dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 8%; trẻ tuổi chiếm tỷ lệ 16%.

Phương Nam (CTV)
http://dangcongsan.vn