Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c7b16d9f-d1f6-50ef-86e9-4c4ab5dc279f.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tỉnh Thái Nguyên: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011 -2016.

15/04/2011

Sáng 15/4/2011, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011 -2016.

Sáng 15/4/2011, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011 -2016.

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu HĐND, Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 08/02/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ- Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 4/3/2011, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thủ tục làm hồ sơ ứng cử.

Đến ngày 23/3/2011, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XII, trong đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh giới thiệu 28 người; các huyện, thành phố, thị xã giới thiệu 117 người. Tỉnh Thái Nguyên không có người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Qua các hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đã có 144/145 người được 100% cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu, có 1/145 người được 97,36% cử tri nhất trí giới thiệu.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII nhiệm kỳ 2011-2016 và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nới công tác đối với những người ứng cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, theo đúng bước hai Quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thảo luận, thỏa thuận và nhất trí cao lập danh sách 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016. Với cơ cấu nữ chiếm 40,3%; dân tộc thiểu số chiếm 39,4%, tôn giáo có 06 người, ngoài Đảng chiếm 15,9%, thạc sỹ, tiến sỹ chiếm 16,8%, tuổi trẻ dưới 35 tuổi chiếm 20,1%., doanh nghiệp chiếm 6,7%.

Huy Thăng

 UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên