Phê chuẩn số đơn vị, danh sách, đại biểu HĐND tỉnh

04/04/2011

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành các Nghị quyết phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 63 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành các Nghị quyết phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 63 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Nghị quyết, Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đơn vị bầu cử nhiều nhất với 32 đơn vị; tiếp theo là Thanh Hóa với 31 đơn vị bầu cử và Hà Nội có 30 đơn vị bầu cử.

Hai địa phương có số lượng đại biểu được bầu nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đều có 95 đại biểu.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+