Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ebb16d9f-41e3-50ef-86e9-46092325d13b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tập huấn báo chí công tác tuyên truyền về bầu cử khu vực phía Nam

31/03/2011

Ngày 30/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam.

Ngày 30/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam.

Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng đối với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Công tác này nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu chí về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện một cách xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền cũng phải góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam – Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí khu vực
phía Nam đã tham dự Hội nghị tập huấn. (Ảnh: VL)

Để làm tốt nhiệm vụ này, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về mục đích và ý nghĩa của cuộc bầu cử, các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử; Tuyên truyền pháp luật về bầu cử: Luật bầu cử (nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử), quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội; Tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng, các phong trào thi đua lập thành tích… và tuyên truyền về kết quả của cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam cũng đã được phổ biến nhiều nội dung liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới, trong đó có các nội dung trong Thông tư 05 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Nguồn: VL (http://dangcongsan.vn/cpv)