Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c3b6bd9f-71fb-50ef-a569-ee9c87b4efbc.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
 
 
 

Một số hình ảnh khai trương trang web bầu cử ÐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 10/3/2011, tại Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền - Hội đồng bầu cử Khai trương trang web bầu cử ÐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban Nguyễn Đức Kiên tham dự và phát biểu ý kiến

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •