Báo cáo hoạt động của Hội đồng bầu cử và các Tiểu ban và Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chiều 4/4/2011, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử tổ chức Phiên họp thứ ba để nghe và cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Hội đồng bầu cử và các Tiểu ban và Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •