MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XII

Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2011

 

  1. Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 01 năm 2011 của Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

  2. Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 8 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

  3. Quy trình Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 08-01-2011)

  4. Các biểu mẫu phục vụ công tác hiệp thương bầu cử ĐBQH

  5. Các biểu mẫu phục vụ công tác hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND

  6. Nghị quyết liên tịch số 02//2011/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

  7. Trích Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X  và Luật số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII.

  8. Dự kiến lịch trình thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016