Nghị quyết số 434 NQ/HĐBC ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Bầu cử về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong phạm vi cả nước

+ Toàn văn danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII do Hội đồng Bầu cử công bố kèm theo Nghị quyết+ Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử tỉnh/thành phố+ Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo vần A,B,C.

 

Thông cáo báo chí về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 22/5, Trung tâm báo chí về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã có thông cáo báo chí về tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến 17 giờ ngày 21/5 như sau:.