Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Bầu cử công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước

26/04/2011

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

Số: 351 /NQ-HĐBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

KHÓA XIII THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRONG CẢ NƯỚC

 

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

 

Căn cứ khoản 3 và khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giới thiệu;

Căn cứ danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;


QUYẾT NGHỊ


Công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIII.


 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

 

 Tải  danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XIII

 

File đính kèm
Các bài viết khác