Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: da02649f-717c-50ef-86e9-41d2236d5662.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Nghị quyết số 1045/NQ-UBTVQH12 ngày 9 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về số đơn vị bầu cử, số ĐBQH được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10/03/2011

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            - Căn cứ Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

- Căn cứ Điều 8 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 31/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 và Luật số 63/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIII của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá năm trăm người.

Điều 2.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong cả nước là một trăm tám mươi ba.

Điều 3.

Số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như sau: ...

(Tải tệp đính kèm xem chi tiết)

 


File download