Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9103649f-217e-50ef-86e9-4836d2656d5e.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hướng dẫn số 31/HD-HĐBC ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử về việc khai hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

03/03/2011

HƯỚNG DẪN

KHAI HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

 

Kính gửi : Ủy ban bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 1020/2011/UBTVQH12 ngày  14 - 02 – 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và các văn bản khác có liên quan, Hội đồng bầu cử hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

File download