Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5204649f-c19f-50ef-86e9-45da70ec473a.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Văn bản số 02/HĐBC ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng bầu cử về việc phân công công việc của các thành viên Hội đồng bầu cử

18/02/2011

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
________
 
Số: 02/HĐBC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
 
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;
Căn cứ Nghị quyết 1018/UBTVQHI2 ngày 21/01/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Hội đồng bầu cử thống nhất một số nội dung sau:
I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử lãnh đạo, chỉ đạo chung công tác bầu cử trong cả nước.
2. Đồng chi Tòng Thị Phóng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử giúp Chủ tịch Hội đồng bầu cử lãnh đạo, chỉ đạo việc bầu cử đại biểu Quốc hội và thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt, phụ trách các tiểu ban của Hội đồng bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại thành phố Hà Nội.
3. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử chỉ đạo việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo việc bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử phụ trách công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai công tác bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.
5. Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử phụ trách về công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chỉ đạo việc phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử để thống nhất chỉ đạo theo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
6. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ủy viên Hội đồng bầu cử phụ trách công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.
7. Đồng chí Uông Chu Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Hội đồng bầu cử trực tiếp làm Trưởng tiểu ban phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre.
8. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Hội đồng bầu cử trực tiếp làm Trưởng tiểu ban phụ trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầủ cử, công tác giám sát của Hội đồng bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
9. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Hội đồng bầu cử trực tiếp làm Trưởng tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.
10. Đồng chí Phùng Quang Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử phụ trách công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu.
11. Đồng chí Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử phụ trách bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai cuộc bầu cử, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ công an tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Bình Thuận, Đắc Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
12. Đồng chí Phạm Minh Tuyên, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ giúp việc của Hội đồng bầu cử, chỉ đạo việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử giúp Chủ tịch Hội đồng bầu cử trong quá trình soạn thảo, ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch giám sát của Hội đồng bầu cử và những vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tạí các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc.
13. Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử cùng đồng chí Huỳnh Đảm chỉ đạo công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn.
14. Đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Hội đồng bầu cử phân bổ kinh phí và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.
15. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong việc hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái.
16. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chỉ đạo việc bầu cử tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang.
17. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
18. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo các Tỉnh hội, Thành hội phụ nữ trong việc vận động phụ nữ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh.
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo các Tỉnh hội, Thành hội trong việc vận động nông dân tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.
20. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn trong việc vận động thanh niên tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang.
21. Đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử chỉ đạo các Tỉnh hội, Thành hội trong việc vận động các hội viên hội cựu chiến binh tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử; chỉ đạo việc bầu cử tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thửa Thiên Huế.
II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
- Hội đồng bầu cử làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên bố trí thời gian tham gia các cuộc họp của hội đồng bầu cử, khi vắng phải có lý do, báo cáo Chủ tịch Hội đồng bầu cử và gửi lại ý kiến tham gia vào các tài liệu phiên họp và cử người đi họp thay. Người đi họp được phát biểu ý kiến khi chủ tọa cuộc họp đồng ý, sau cuộc họp có nhiệm vụ báo cáo lại toàn bộ nội dung, tài liệu cuộc họp với người đã cử mình đi họp.
- Các Tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử thường xuyên báo cáo tiến độ công việc với Hội đồng bầu cử; các Đoàn giám sát bầu cử báo cáo kết quả với Hội đồng bầu cử sau mỗi độ giám sát.
- Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử giữ mối liên hệ với các Tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử thường xuyên tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất Hội đồng bầu cử đảm bảo thời gian theo Luật định.
- Các văn bản của Hội đồng bầu cử do Chủ tịch Hội đồng bầu cử ký. Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử ký khi được Chủ tịch Hội đồng bầu cử giao.
Hồ sơ các phiên họp của Hội đồng bầu cử được lưu giữ, bảo quản theo chế độ văn thư lưu trữ.
Trên đây là phân công công việc của các thành viên và quy định hoạt động của Hội đồng bầu cử, đề nghị các đồng chí thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử và nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đạt kết quả tốt.
 

Nơi gửi:
- Thành viên HĐBC;
- UBBC ĐBQH và ĐBHĐND các tỉnh, thành phố;
- Lưu HC, HĐBC
TM.HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Tòng Thị Phóng