Kế hoạch số 01/KH-HĐBC ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng bầu cử về triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

18/02/2011

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ________   Số: 01/KH-HĐBC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________ Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011.

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
________
 
Số: 01/KH-HĐBC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
KHÓA XIII
VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016
______________
 
Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12, ngày 21 tháng 01 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1018/NQ/UBTVQH12 ngày 21/01/2011 công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.
Hội đồng bầu cử xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 lần đầu tiên được tổ chức trong cùng một ngày 22/5/2011, thời điểm kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Thực hiện dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết hợp tuyên truyền về bầu cử với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong cùng thời điểm.
- Đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.
II. NHỮNG CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
Theo luật định, Hội đồng bầu cử lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong cả nước; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cửđại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Hội đồng bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 1 (Điều 14) và khoản 3 Điều 2 (Điều 15a) của Luật số 63/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Hội nghị triển khai công tác bầu cử
- Ở Trung ương : Bộ Chính trị chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốctriển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
(Dự kiến tổ chức ngày 10-11/02/2011 tức ngày 8- 9 Tết âm lịch).
­- Ở Địa phương: Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 ở địa phương mình.
2. Văn bản chuẩn bị phục vụ bầu cử do các cơ quan, tổ chức chuẩn bị
Đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị, ban hành các văn bản phục vụ cho cuộc bầu cử.
- Ủy ban thường vụ Quốc hội:
Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội "Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp" .
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2011 tức ngày 27/12 âm lịch)
- Thủ tướng Chính phủ:
+ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016;
+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2011 tức ngày 27/12 âm lịch)
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
+ Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
+ Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vềtổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 9/02/2011 tức ngày 7/01 âm lịch)
- Ban Tổ chức Trung ương:
Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2011 tức ngày 27/12 âm lịch)
- Bộ Nội vụ:
Dự thảo Hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2011 tức ngày 27/12 âm lịch)
- Bộ Tài chính:
Thông tư hướng dẫn sử dụng về kinh phí phục vụ bầu cử
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/1/2011 tức ngày 27/12 âm lịch)
- Thanh tra Chính phủ:
Thông tư hướng dẫn kê khai tài sản đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2011 tức ngày 27/12 âm lịch)
3. Chỉ đạo việc thành lập các Tổ chức phụ trách bầu cử
Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật về cơ quan chủ trì thành lập, số lượng, thành phần, thời gian.
4. Thành lập các Tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử
Hội đồng bầu cử thành lập 3 Tiểu ban giúp việc, gồm:
- Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cửcó trách nhiệm :
Giúp Hội đồng bầu cử chỉ đạo và giải quyết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.
- Tiểu ban tuyên truyền có trách nhiệm:
Giúp Hội đồng bầu cử xây dựng kế hoạch và nội dung công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai thống nhất nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội có trách nhiệm:
Giúp Hội đồng bầu cử xây dựng chương trình cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự – an toàn xã hội trong quá trình triển khai công tác bầu cử.
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và phát triển – nông thôn, Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch, các cơ quan hữu quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi cả nước; phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử; tham gia với các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử khi được phân công; chủ động kiểm tra đối với các địa bàn trọng điểm.
5. Về việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và lập danh sách chính thức những người ứng cử
- Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương; nhận Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.
(Thời gian:  Ngày 26/2/2011, tức 85  ngày trước ngày bầu cử)
- Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương; nhận Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai.
(Thời gian: Từ ngày 20/3 đến ngày 23/3/2011, tức 60  ngày trước ngày bầu cử)
- Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở Trung ương; nhận Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức người được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
(Thời gian: Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2011, tức 35 ngày trước ngày bầu cử)
6. Nhận, xem xét hồ sơ của những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
(Thời gian: Từ ngày 4/3 đến 17h ngày 18/3/2011, tức là 65 ngày trước ngày bầu cử)
7.  Hội đồng bầu cử lập và công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sách chính thức do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi đến.
(Thời gian: Ngày 27/4/2011, tức 25 ngày trước ngày bầu cử)
8. Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử. Ban Công tác đại biểu giúp thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử sau mỗi đợt giám sát.
(Thời hạn tiến hành từ sau khi tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đến trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)
9. Quy định mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu và các tài liệu có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Ban Công tác biểu giúp Hội đồng bầu cử quy định về mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 theo đúng quy định của pháp luật.
(Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30/01/2011, tức ngày 27/12 âm lịch)
10. Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và tiến hành tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Hội đồng bầu cử lập và công bố kết quả bầu cử ĐBQH.
- Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân cấp tỉnh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
(Thời gian theo quy định của pháp luật)
- Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương trong việc tiến hành tổng kết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan về bầu cử theo quy định của pháp luật.
 

 
Nơi nhận:
- UBTVQH; HĐBC;
- Chính phủ; UBTWMTTQVN;
- VPQH, VPCP, VPTWĐ;
- Ủy ban bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, CTĐB.
TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Tòng Thị Phóng