Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f4537e9f-f18c-50ef-a569-e7e9b41be892.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

10/03/2011

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 5/1/2011 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Chỉ thị 192-CT/TTg ngày 30/1/2011 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII Và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nắm vững các quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử để tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác bầu cử, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

- Làm cho một cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân.

- Thông qua tuyên truyền cuộc bầu cử, khẳng định với thế giới mục tiêu, bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa mà thể chế chính trị Việt Nam hướng tới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những hành vi mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; xử lý những hành vi vi phạm Luật bầu cử Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và các vi phạm pháp luật khác để cuộc bầu cử diễn ra theo đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội của toàn dân.

- Năm 2011 là năm đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện trong cùng một ngày, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015, công tác tuyên truyền phải đóng góp thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần tham gia bảo đảm sự đồng bộ trong bố trí sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị; tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất trong nhân dân ngay từ những tháng đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

II. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Giới thiệu các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Trung ương; hướng dẫn tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng về cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Khẳng định thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ... Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2015 và các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Giới thiệu nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; làm rõ những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2010.

- Chú trọng tuyên truyền các nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử, các hoạt động trong quá trình vận động bầu cử, nội dung tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên. 

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử, các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch.

- Phản ánh quá trình diễn ra và kết quả bầu cử ở các ngành, địa phương, khu vực, vùng, miền trên toàn quốc.

- Tuyên truyền về sự ủng hộ, tham gia của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo.

- Phản ánh không khí dân chủ và các hoạt động tự giác nhân dân tham gia bầu cử ra nước ngoài và sự quan tâm tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.

III. Tổ chức thực hiện

- Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin cổ động tuyên truyền các nội dung phục vụ cho cuộc bầu cử; triển khai tuyên truyền với các hình thức sáng tạo, phong phú như tổ chức đăng tải, giới thiệu một số điểm trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, phân tích tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; tuyên truyền về các hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiểu sử những người ứng cử... Sử dụng các hình thức phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, phát biểu ý kiến của cử tri, của những người ứng cứ, hỏi đáp về bầu cử; mở các chuyên đề, chuyên mục thường xuyên, định kỳ về bầu cử.

- Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hội nghị cử tri ở cơ sở, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động như: khẩu hiệu, pa nô áp phích; hoạt động của các đội thông tin lưu động, các trạm truyền thanh ở cácđiểm bầu cử; ra các bản tin giới thiệu về cách thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội; niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử, tổ chức và chỉ đạo các sở văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử.

- Các cơ quan, các tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức nghiên cứu trao đổi ý kiến về vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước; về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và mọi công dân trong việc tích cực tham gia các hoạt động bầu cử.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, có hiệu quả đến mọi người dân; phối hợp với các tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp, các ngành hữu quan mở hội nghị bồi dưỡng các nội dung về bầu cử cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; cung cấp thông tin, tài liệu và chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền về cuộc bầu cử; báo cáo công tác tuyên truyền bầu cử ở địa phương về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác tuyên truyền được bắt đầu sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bần cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (ngày 10, 11/2/2011). Theo tiến độ chung, công tác tuyên truyền được chia làm ba đợt:

Đợt một, từ 12/2/2011 đến 15/4/2011:

Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như: Hiến pháp, Chỉthị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2010, các văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử…

Đợt hai, từ 16/4/2011 đến 22/5/2011:

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động bầu cử trên toàn quốc.

Đợt ba, từ 23/5/2011 đến 16/6/2011: Tuyên truyền về kết quả bầu cử.

IV. Các khẩu hiệu tuyên truyền.

1. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 !

2. Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 - ngày 22 tháng 5 năm 2011 !

3. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm !

5 . Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 !

6. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 !

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !


File download