Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 29547e9f-e18e-50ef-86e9-4c28237d715d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hội thảo về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình

18/08/2009

1. Phát biểu khai mạc và đề dẫn - (Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam)

Hội thảo tổ chức tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ngày 1 và 2/11/2008