Hội thảo về Nhóm nữ nghị sĩ và vấn đề bình đẳng giới

18/08/2009

Danh sách các bài tham luận tại hội thảo 1. Phát biểu khai mạc- Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt 2.

Hội nghị tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 30-9 đến 01-10-2008