Hướng dẫn số 1327/HD-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự bỏ phiếu, nội quy, trang trí phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

28/04/2011

File đính kèm
Các bài viết khác