Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 184e399f-610a-50ef-86e9-46ae66a0e53e.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội đồng bầu cử ban hành

19/02/2011

STT

Biểu mẫu

Tên loại

1.     

Mẫu số 1/BCĐBHĐND

Đơn xin ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ...... nhiệm kỳ 2011-2016

2.     

Mẫu số 2/BCĐBHĐND

Sơ yếu lý lịch

3.     

Mẫu số 3/BCĐBHĐND

Tiểu sử tóm tắt

4.     

Mẫu số 4/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cả đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

5.     

Mẫu số 5/BCĐBHĐND

Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ............... khoá............ nhiệm kỳ 2011-2016

6.     

Mẫu số 6/BCĐBHĐND

Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân ......... của Tổ bầu cử ..........

7.     

Mẫu số 7/BCĐBHĐND

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

8.     

Mẫu số 8/BCĐBHĐND

Danh sách những người trúng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân ........... khoá .......... nhiệm kỳ 2011-2016

9.     

Mẫu số 11/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

10.     

 

Mẫu số 12/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác

11.     

Mẫu số 12a/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác

12.     

Mẫu số 14/BCĐBHĐND

Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

13.     

Mẫu số 15/BCĐBHĐND

Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2011-2016

14.     

Mẫu số 16/BCĐBHĐND

Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016

15.     

Mẫu số 17/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

16.     

Mẫu số 18/BCĐBHĐND

Mẫu biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ........ nhiệm kỳ 2011-2016

17.     

Mẫu số 19/BCĐBHĐND

Mẫu biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Uỷ ban bầu cử ..........

18.     

Mẫu số 20/BCĐBHĐND

Mẫu tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

19.     

Mẫu số 22/BCĐBHĐND

Mẫu thống kê cơ cấu, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ....... nhiệm kỳ 2011-2016