Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 63f8179f-6136-50ef-86e9-4f366d088522.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử ban hành

15/02/2011

STT

Biểu mẫu

Tên loại

1.     

Mẫu số 1/BCĐBQH

Đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII

2.     

Mẫu số 2/BCĐBQH

Sơ yếu lý lịch

3.     

Mẫu số 3/BCĐBQH

Tiểu sử tóm tắt

4.     

Mẫu số 4/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cả đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

5.     

Mẫu số 5/BCĐBQH

Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII của Tổ bầu cử

6.     

Mẫu số 6/BCĐBQH

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII ở đơn vị bầu cử số:.......... Gồm các huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

7.     

Mẫu số 7/BCĐBQH

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

8.     

Mẫu số 8/BCĐBQH

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII ở đơn vị bầu cử số:................ Gồm các huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):...................

9.     

Mẫu số 9/BCĐBQH

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII (Bầu cử ngày 22-5-2011)

10.        

Mẫu số 10/BCĐBQH

Báo cáo về dự kiến phân bổ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII theo đơn vị bầu cử

11.        

Mẫu số 11/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

12.        

Mẫu số 12/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác

13.        

Mẫu số 12a/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác

14.        

Mẫu số 13/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII

15.        

Mẫu số 17/BCĐBQH và BCĐBHĐND

Mẫu biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016