Các biểu mẫu phục vụ công tác hiệp thương bầu cử ĐB HĐND do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

17/02/2011

 

STT Biểu mẫu Tên loại mẫu
1. Mẫu số 1/BCĐBHĐND-MT

Mẫu biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ......(về việc giới thiệu những người ứng cử ĐB HĐND)

2. Mẫu số 2/BCĐBHĐND-MT

Mẫu thông báo về số lượng, cơ cấu thành phần những người ứng cử ĐB HĐND

3. Mẫu số 3/BCĐBHĐND-MT Mẫu biên bản Hội nghị cử tri
4. Mẫu số 4/BCĐBHĐND-MT Mẫu biên bản hội nghị giới thiệu những người ứng cử ĐB HĐND cấp ..... nhiệm kỳ 2011-2016
4a. Mẫu số 4a/BCĐBHĐND-MT Mẫu biên bản hội nghị Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu những người ứng cử ĐB HĐND cấp ...... nhiệm kỳ 2011-2016
5. Mẫu số 5/BCĐBHĐND-MT

Mẫu danh sách những người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND cấp ...... nhiệm kỳ 2011-2016 (kèm theo biên bản hội nghị giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố)

6. Mẫu số 6/BCĐBHĐND-MT

Mẫu danh sách những người ứng cử ĐB HĐND cấp ...... nhiệm kỳ 2011-2016 (kèm theo biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ .... ngày ... tháng .... năm 2011)

7. Mẫu số 7/BCĐBHĐND-MT

Mẫu danh sách những người trúng cử ĐB HĐND cấp .... nhiệm kỳ 2011-2016

8. Mẫu số 8/BCĐBHĐND-MT

Mẫu Đơn ứng cử ĐB HĐND

9. Mẫu số 9/BCĐBHĐND-MT

Mẫu sơ yếu lý lịch

10. Mẫu số 10/BCĐBHĐND-MT

Mẫu tiểu sử tóm tắt

11. Mẫu số 11/BCĐBHĐND-MT

Mẫu biên bản hội nghị công tác mặt trận dự kiến những người ứng cử ĐB HĐND

12. Mẫu số 12/BCĐBHĐND-MT

Mẫu

13. Mẫu số 13/BCĐBHĐND-MT

Mẫu bảng thống kê số liệu kết quả hiệp thương lần thứ hai

14. Mẫu số 14/BCĐBHĐND-MT

Mẫu bảng thống kê số liệu kết quả hiệp thương lần thứ ba

15. Mẫu số 15/BCĐBHĐND-MT

Mẫu bảng thống kê số liệu kết quả đại biểu trúng cử

16. Mẫu số 16/BCĐBHĐND-MT

Mẫu bảng thống kê số liệu người do thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố giới thiệu ứng cử ĐB HĐND cấp xã