Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5d03649f-613a-50ef-86e9-41eb0c77677d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Hướng dẫn số 1209/MTTW-BTT ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố

12/03/2011

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
_________
Số: 1209/MTTW-BTT
V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri
giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
cấp xã ở thôn, tổ dân phố
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2011
 
    Kính gửi:
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
Tại tiết a, điểm 2, mục II, phần B, Bước hai Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 08/02/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã có hướng dẫn về thành phần, số lượng cử tri dự hội nghị thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong thực tế ở một số địa phương do đặc điểm dân cư đông đúc, số lượng hộ gia đình ở thôn và tổ dân phố nhiều, có nơi tới vài trăm hộ, thậm chí lên đến hơn nghìn hộ. Do vậy để đảm bảo việc tổ chức hội nghị cử tri thảo luận, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố ở những nơi đó được dân chủ, đúng luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý kiến như sau:
Đối với những địa phương có thôn, tổ dân phố có từ 200 hộ gia đình trở lên thì không nhất thiết họp toàn thể mà tùy theo điều kiện của địa phương mình, tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp chia theo từng đơn vị như: cụm, xóm, tổ liên gia, đội sản xuất, tổ sản xuất của hợp tác xã... trên cơ sở bảo đảm và tuân thủ nội dung, thủ tục, trình tự quy định tại tiết b, điểm 2, mục II, phần B, Bước hai Quy trình hiệp thương. Sau đó, Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố có trách nhiệm tổng hợp kết quả chung các cuộc họp để làm thành biên bản (theo mẫu số 4/BC ĐBHĐND-MT) gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cần trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các thôn, tổ dân phố tổ chức các hội nghị cử tri nêu trên.
Nhận được công văn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động nắm tình hình và hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các Ban công tác Mặt trận những nơi thuộc trường hợp nêu trên tiến hành tổ chức hội nghị cử tri đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTT (để BC);
- Lưu VP, DCPL.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Pha