Công văn số 1213/MTTW–BTT, ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

12/03/2011

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
____________
Số: 1213/MTTW-BTT
V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị
lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
 
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011
 

Kính gửi:
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

 
Khoản 1, Điều 03 Nghị quyết liên tịch số 02 ngày 08/02/2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn) do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì...”. Tuy nhiên, trên thực tế có trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội được luân chuyển công tác từ nơi khác đến theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, ở nhà công vụ hoặc chỗ ở chưa ổn định, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho người đó không thuận lợi.
Để đảm bảo việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú dân chủ và đúng pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý kiến như sau:
Đối với các trường hợp nêu trên, lãnh đạo cơ quan, tổ chức có người ứng cử đại biểu Quốc hội chủ động trao đổi, thống nhất với người ứng cử để lựa chọn nơi tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri cho phù hợp (có thể lấy ở nơi gia đình người đó sinh sống) và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn nơi đó để tổ chức hội nghị cử tri.  
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII chủ động nắm tình hình ở đơn vị mình để hướng dẫn tổ chức hội nghị đúng luật và thời gian quy định.
Đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu thuộc diện trên thì cũng làm tương tự như đối với đại biểu Quốc hội.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTT UBTWMTTQVN (để BC);
- Lưu Ban DCPL, VP.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Pha