Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e9587e9f-01ef-50ef-a569-e61bc5d0ffbf.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Quyết định số 04 QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử thành lập Tiểu ban chỉ đạo, đảm bảo an ninh, trật tự-xã hội trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

16/02/2011

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
_______

 

Số: 04 QĐ/HĐBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________


Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TIỂU BAN CHỈ ĐẠO, BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ – AN TOÀN
XÃ HỘI  TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  KHÓA XIII
VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
NHIỆM KỲ 2011-2016
__________

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 01 năm 2011 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Sau khi đã thống nhất ý kiến với các cơ quan, tổ chức hữu quan;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1

Thành lập Tiểu ban chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự – an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông:

1.        Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban:

2.        Ông Lê Quang Bình, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực;

3.        Ông Phạm Quý Ngọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên;

4.        Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên;

5.        Ông Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên;

6.        Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên;

7.        Ông Lê Quang Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên;

8.        Ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Uỷ viên;

9.        Ông Nguyễn Kim Khoa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Uỷ viên;

Điều 2

Tiểu ban có trách nhiệm giúp Hội đồng bầu cử chỉ đạo, an ninh trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong phạm vi cả nước.

Điều 3

Các ông có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng