Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b557e9f-41d4-50ef-86e9-4eecb55376cd.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Quyết định số 05 QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

16/02/2011

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
________

 

Số:  05 QĐ/HĐBC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________


Hà Nội, ngày  09  tháng 2 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TIỂU BAN  CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016
____________

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 01 năm 2011 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Sau khi đã thống nhất ý kiến với các cơ quan, tổ chức hữu quan;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1

Thành lập Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông:

1.             Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban:

2.             Ông Đào Trọng Thi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực;

3.             Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban;

4.             Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên;

5.             Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên;

6.             Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên;

7.             Ông Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên;

8.             Ông Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên;

9.             Ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên;

10.         Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ viên;

11.         Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên;

12.         Ông Phạm Bá Thịnh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Uỷ viên;

13.         Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Uỷ viên;

14.         Ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Uỷ viên;

15.         Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Uỷ viên;

16.         Ông Hà Mạnh Tường, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên;

17.         Ông Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới, Uỷ viên;

18.         Ông Hà Văn Thọ, Trưởng đại diện Báo Sài Gòn – Giải phóng tại Hà Nội, Ủy viên.

Điều 2

Tiểu ban có trách nhiệm giúp Hội đồng bầu cử chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo quy định của pháp luật trong phạm vi cả nước.

Điều 3

Các ông có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng