Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7c527e9f-d1f4-50ef-a569-e8abc389111a.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.News.wpHienThiTinNoiBatBauCu, TVPortal.Publishing.News, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0f86d0c805b9c785 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Quyết định số 03 QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

16/02/2011

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
_________

 

Số:  03 QĐ/HĐBC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TIỂU BAN CHỈ  ĐẠO, GIẢI  QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII  VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016
____________

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 01 năm 2011 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Sau khi đã thống nhất ý kiến với các cơ quan, tổ chức hữu quan;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1

Thành lập Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu  cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các ông:

1.             Ông Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban:

2.             Ông Trần Thế Vượng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực;

3.             Ông Mai Thế Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban;

4.             Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên;

5.             Ông Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên;

6.             Ông Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên;

7.             Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Uỷ viên;

8.             Ông Lê Tiến Hào, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Uỷ viên;

9.             Ông Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên;

10.         Ông Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên;

11.         Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Uỷ viên;

12.         Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ viên;

13.         Ông Bùi Nguyên Súy, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban  thường vụ Quốc hội, Uỷ viên;

Điều 2

Tiểu ban có trách nhiệm giúp Hội đồng bầu cử chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo quy định của pháp luật trong phạm vi cả nước.

Điều 3

Các ông có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng