Thứ hai, 30/03/2015

Sơ đồ trang | Liên hệ

 

Hoạt động bầu cử

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. (Báo cáo được trình bày tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII)

 

id_1782 (#14) Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 6 Hội đồng bầu cử -

 

id_1779 (#17) Tổng hợp tin bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước (tiếp) -

 

id_1776 (#9) Tổng hợp tin bầu cử Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước (tiếp) -

Hướng dẫn bầu cử

Hướng dẫn số 1327/HD-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự bỏ phiếu, nội quy, trang trí phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
 

id_1782 (#14) Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Bầu cử công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước -

 

id_1779 (#17) Công văn số 1267/MTTW-BTT ngày 04-4-2011 của Mặt trận Tổ quốc Viện Nam v/v hướng dẫn công tác tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử -

 

id_1776 (#9) Công văn số 1269/MTTW-BTT ngày 04-4-2011 của Mặt trận Tổ quốc VN v/v chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND -

Thông tin tuyên truyền

Báo cáo số 454/BC-HĐBC ngày 18-7-2011 của Hội đồng Bầu cử về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. (Báo cáo được trình bày tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII)

 

id_1782 (#14) Báo cáo số 453/BC-HĐBC ngày 18-7-2011 của Hội đồng Bầu cử tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 -

 

id_1779 (#17) Báo cáo Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 -

 

id_1776 (#9) Kết luận của Hội đồng bầu cử tại Phiên họp thứ 4 -

Văn bản pháp luật về BC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
 

id_1782 (#14) Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (2003) -

 

id_1779 (#17) Luật Tổ chức Quốc hội -

 

id_1776 (#9) Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội -


© 2011 HỘI ĐỒNG BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XIII VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016

Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền
---------------------------

Phụ trách kỹ thuật: Trung tâm Tin học – Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Hà Nội
ĐT: 08048278 – 08042299. Email: tt-tinhoc@qh.gov.vn